dinsdag 30 april 2013

5 mei 2013, 6e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
5 mei 2013 is de zesde zondag van Pasen en heet Rogate naar het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Na de Reformatie werd dit overgenomen in de Protestantse kerk als de Biddag voor gewas (en weer later Biddag voor Gewas en Arbeid). Bron Wikipedia. 

Kunst tip: Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp 1836–1912 Wiesbaden) de schilder die carrière maakte in het VK en er zelfs Sir werd, Spring-Delight (1902) maar je kan er ook een ''goed gesprek met God' in zien. Ik zocht iets dromerigs en dat kan AT heel goed. Ik kan alleen de lokatie van het doek niet achterhalen. Wikipedia/Lourens_Alma_Tadema Link Sir-Lawrence-Alma-Tadema-Spring-Delight


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) en 'Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch' (BWV 86). De teksten horen bij Johannes 16: 23b-30 met de Afscheidsrede van Jezus. Dat lezen wij niet wij lezen een eerdere mooie rede van Jezus uit Johannes 14.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantata Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen (BWV 87, 6 May 1725) Uitgevoerd door het Tölzer Knabenchor onder koormeester Gerhard Schmidt-Gaden & het Concentus Musicus Wien met dirigent Nikolaus Harnoncourt. Soloisten Alt: Paul Esswood,
Tenor: Kurt Equiluz en Bass: Ruud van der Meer.
1. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen (Aria: B)
2. O Wort, das Geist und Seel' erschreckt! (Recitative: A)
01:42
3. Vergib, o Vater, unsre Schuld (Aria: A)
02:13
4. Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt (Recitative: T)
09:47
5. In der Welt habt ihr Angst (Aria: B)
10:33
6. Ich will leiden, ich will schweigen (Aria: T)
12:21
7. Muss ich sein betrübet? (Chorale)
16:31 (17m35, 1977) Link youtube

of kijk op dit blog op 13mei2012 J.S. Bach (1685-1750) de 1en 2e aria en het koraal van Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Robin Blaze, alt Makoto Sakurada tenor en Stephan MacLeod bas en het Bach Collegium Japan gedirigeerd door Masaaki Suziki (13m08) Tekst webdocs

of kijk op dit blog op 29mei2011 naar de 6e aria 'Ich wil leiden' van JS Bach 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) door Christoph Genz, tenor zonder plaats, zonder datum (4m19).

Concert tip
zo5mei om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht (op loopafstand van het centraal station 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) door Gerrit Maas / koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKSTEN
Het thema deze week is de belofte dat het allemaal echt weer goed komt, mooi zo'n extra bevestiging vijf weken na Pasen.

Wij lezen 2 stukjes uit Joel 2 dat in de Groot Nieuws Bijbel de subkop een rampzalige dag heeft. Onze regels 10-12 en 23-29 beschrijven die dag met een sprinkhanen plaag niet, net wel dat het daarna allemaal weer goed zal komen en dat akkers (?) en mensen zullen jubelen en dieren niet langer bang hoeven te zijn.
De psalm past heel mooi bij Joel, door het loven, zingen en de rijke oogst. Mooi is ook de zegen als beeld van die rijke oogst. Hierdoor past de psalm natuurlijk ook mooi bij Rogate en de Biddag voor Gewas en Arbeid.
In Openbaring de link tussen het Oude en Nieuwe Testament met de 12 stammen van Israel, afstammend van de 12 zonen van vader Jakob (Genesis) en de bekeerden van de 12 apostelen.
In Johannes zijn we weer terug bij het laatste avondmaal en Jezus belooft zijn leerlingen vrede, geen wereldse vrede, maar geestelijke vrede. En r27 Maak je niet ongerust en verlies de moed niet". Hij belooft hen de komst van de Heilige Geest r26 die alles duidelijk zal maken (Pinksteren).

Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

Gezang 224
2 Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!
laat heel de wereld het horen!
Liedboek voor de Kerken 1973


JOEL
Joel is het 29ste boek van het Oude Testament. Van Joel is niet meer bekend dan in de eerste regel staat, hij is de zoon van Petuël. Het boek wordt gedateerd in de 4e Eeuw voor Christus en ingedeeld bij de eind tijd boeken als Jesaja, Zacharias en Daniel. Er wordt ook een eindtijd beschreven met een sprinkhanenplaag en een donkere hemel. Dan een mooie vooraankondiging van Pinksteren- de Geest van God zal over allen komen. Wij lezen 2 stukjes uit Joel 2 dat in de Groot Nieuws Bijbel de subkop een rampzalige dag heeft. Onze regels 10-12 en 23-29 beschrijven de sprinkhanen plaag niet, net wel dat het daarna allemaal weer goed zal komen en dat akkers (?) en mensen zullen jubelen en dieren niet langer bang hoeven te zijn.

Kunst tip: Bloeiende klaprozen als jubelende akker. NB het is foto van Lieutenant Colonel John McCrae, MD (1872-1918) van the Canadian Army bij een (Engelstalig) gedicht van dat hij schreef over de 1e wereldoorlog. In Flanders field the poppies blo, Between the crosses row on row.... Link brigadekmarlibanon

Kunst tip: De profeet Joel op een 18e Eeuwse ikoon bij een Engelstalig artikel what-does-joel-have-to-do-with-jesus-excerpt-jesuslens over deze profeet en gelezen met Jezus in het achterhoofd. Link zondervan

JOEL 2:21-27
(18 Belofte van herstel en zegen)
21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
Noot regen om je te verkwikken – Ook mogelijk is de vertaling:
een leraar van gerechtigheid’. hij laat de regen overvloedig op je
neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen
lopen over van wijn en olie.

25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al
die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat
ik op jullie had afgestuurd. 26 Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27 Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Link naar de complete tekst: biblija.net/Joel2

Liever luisteren?
Meindert Buruma, predikant in Den Haag op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Joel is het 29ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Groesbeek, Kerkstraat Groesbeek. Tijd 10uur, voorganger Ds J. Mol uit Bathmen Joel, Openbaring en Johannes. Link pkn-groesbeek Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Jan Visser voor de Protestantse gemeente “Lux Mundi” te Lexmond op 9mei2010 over de NBV vertalingskeuzes in Joel 2:21-27 maar ook Een moeilijk probleem van deze tekst is toch wel de verbinding tussen economische voorspoed en Gods straf of zegen. In onze tijd vinden we het toch moeilijk om God daarmee te verbinden. Link dsjanvisser/preek-joel

Op You Tube: In het Engels Centexmcc (Central Texas Metropolitan Community Church: we value inclusion), Choosing gratitude preek door Reverend Charley Garrison over Joel 2:21-27; Matthew 6:25-33 op25nov12 (12m21) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 67, in het Latijn heet de psalm Deus misereatur naar de begingregel (2).

De psalm past heel mooi bij Joel, door het loven, zingen en de rijke oogst. Mooi is ook de zegen als beeld van die rijke oogst. Hierdoor past de psalm natuurlijk ook mooi bij Rogate en de Biddag voor Gewas en Arbeid.

Kunst tip: Deus misereatur, psalm 67 Amy Beach (5m58) Link youtube Of luister op dit blog op 9mei2010 naar het Westminster Abbey Choir (in het Engels.

Kunst tip: Bij de preek een schilderij naar Psalm 67: Rispinge/Oogst van Henk Pietersma Link Henk-Pietersma_psalm67

PSALM 67
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2 God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela*
3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

4 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
5 Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
6 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
8 Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: biblija.net psalm 67

Liever luisteren?
Nel van Buuren uit Maasland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden kijk op Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt, maar lang niet alle kerken vermelden de lezingen èn de psalmen.

Preek van Richard C Vervoorn voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Steenwijk op 1okt2000 bij een Intrededienst. Nb Psalm 67 in een vertaling van dichteres Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde Gods zegenrijk bestuur Link luxetdies

The Work of the People: Psalm 67 met beelden van kinderen, babies, huilen, schepping, helen, geboorte en leven. (3m) zonder tekst. Link Theworkofthepeople/psalm67

Of met tekst "May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your way may be known upon earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase; God, our God, has blessed us. May God continue to bless us; let all the ends of the earth revere him." Met muziek van Aaron Roche (2m09). Link Theworkofthepeople/psalm67


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het wordt in de kerkelijke traditie toegeschreven aan Johannes maar het is onwaarschijnlijk dat de evangelist ook de auteur is. Het bevat de visioenen van Johannes deze week over het toekomstige 'Jeruzalem' een stad en een ideale wereld.

Het cijfer 12 wordt nadrukkelijk genoemd, verwijzend naar de 12 stammen van Israel, afstammend van de 12 zonen van vader Jakob (Genesis) en naar de 12 apostelen. De stammen zwierven uit over de wereld net zoals de apostelen maar allen zullen zij -ooit tijdelijk- terugkeren naar Jeruzalem. Daar wordt lof geprezen en dank betuigd. In r22 de tempel met het Lam, Jezus. R24 de koningen op aarde betuigen daar hun lof. En ook r26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

Kunst tip: Met een toelichting van Ida Slump-Schoonhoven uit de Beatus Facundus een middeleeuws handschrift dat in 1047 werd gemaakt voor de Spaanse koning en koningin. Meer over deze mooie site met beeldmeditaties en obver de miniaturist op www.artway. De link gaat naar de illustratie van Openbaring 21 met de 12 apostelen / stammen en poorten. De miniaturist heeft een stad geschilderd in de bouwstijl van het Spanje van de elfde eeuw. Met mooie tegeltableaus en (12) hoefijzervormige poorten probeert hij de schittering en gouden glans van de stad te suggereren. Gedetailleerd volgt hij de beschrijving die Johannes geeft: lengte en breedte van de stad zijn gelijk, er zijn twaalf open poorten in de muren en er staan engelen bij die poorten. Voor de namen van de apostelen en de namen van de edelstenen die de muren versieren gebruikt hij opschriften. In de stad is de engel die Johannes heeft meegenomen inmiddels bezig om de stad op te meten. En binnen de muren is God de Heer aanwezig en het lam met de kruisvaan. Link Artway/BeatusFacundus

Openbaring 21: 10-12
10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: biblija.net/Openbaring 21

Liever luisteren?
Sijbolt Noorda, Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de NBV op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormde Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd 10uur, voorganger ds. H.S. Cohen Stuart-Fens. Het is bevrijdingsdag en ook het evangelie vertelt over vrijheid, vrede en liefde voor wie Jezus' spoor willen volgen. Johannes 14:27-31 en Joel 2:21-27. Link Oosterhesselen-pkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Bara van Pelt voor de Bethelkerk in op (Radio 5) 9mei2010. Over de noodzaak van dromen: ‘Tussen droom en werkelijkheid’. Link ikonrtv

Op You Tube: In het Enegls een liedje bij Openbaring Empowered 2010 door Kari Jobi (6m41) Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt nergens anders voor, zoals meer verhalen uit Johannes.

We zijn weer/nog steeds terug bij het laatste avondmaal en Jezus belooft zijn leerlingen vrede, geen wereldse vrede maar geestelijke vrede. En r27 Maak je niet ongerust en verlies de moed niet". Typisch bemoedigend, waar de kerk ook zo goed in is. Ook belooft hij hen de komst van de Heilige Geest r26 die alles duidelijk zal maken. Dat gebeurt Pinksteren dat we dit jaar vieren op zo19mei13 as.

Kunst tip: Het 'Laatste Avondmaal', Fray Nicolás Borrás (1530-1610) werk uit 1570). Met de onbebaarde Johannes rust aan Jezus' borst. Op www.rkk.nl bij de tekst over Johannes Link RKK Ik vond geen wikimedia overzicht wel de aanbidding door de koningen wikimedia/TheAdorationoftheMagi

Kennis tip: Ik denk dat de stijlfiguur in regel 23 en 24 een chiasma of kruisstelling is, een verbinding van woordcombinaties die in spiegelbeeld tegenover elkaar staan, of waarvan de vorm spiegelbeeldig is hoewel het nu om de inhoud gaat. Bron: Veritaal/stijlfiguren

JOHANNES 14:23-29
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.
Link naar de complete tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling.: Biblija.net/Johannes 14

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Tweestromenland, St. Martinuskerk, Schoolstraat 5, Zwartewaal. Tijd 9.30uur, voorganger ds. A. Blom, Oudenhoorn Johannes 14:23-29, Verhalen in de nacht. Als je bang bent in de nacht, kunnen verhalen je erdoorheen helpen. Ook Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen, in een periode dat het donker werd om hen heen. Link Tweestromenland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Deken van Amsterdam Ambro Bakker op 9mei2010 over o.a. Johannes 14, openbaring 21 en Handelingen 15. Jezus was een geboren en getogen Jood. En Joden hebben een geweldige eerbied voor de wet van Mozes. De wet is voor hen geen vrijheidsbeknotting, maar een levensgezel. Zij koesteren de wet, zoals een moeder haar kind koestert. Het was bijna vanzelfsprekend dat de eerste christenen allemaal joden waren. Maar Paulus komt in contact met de niet-joden, voor wie de Wet van Mozes niet dezelfde betekenis had als voor de joden. Daar lag de conflictstof. Dar dreigde de eerste scheuring in de kerk. "Mijn vrede geef Ik u", had Jezus gezegd. Maar nu is er een conflict. Bij een conflict zijn er altijd drie mogelijkheden: een scheiding, een oorlogsverklaring of een uitputtend gesprek. Een scheiding is de gemakkelijkste weg, maar niet de beste. Je kunt ook de oorlogsverklaring zoeken, dan zoek je bondgenoten, verzamel je medestanders. Zij er voldoende bij elkaar, dan kun je de ander afmaken. De jonge kerk heeft voor de derde mogelijkheid gekozen: het gesprek, hoe moeilijk ook. Standpunten werden uiteen gezet. Er zijn woorden gevallen, keihard, zonder iets weg te slikken. Maar wel met één doel voor ogen: sámen moeten we er uit komen. "Mijn vrede geef Ik u", had Jezus gezegd. Ze kregen die vrede niet cadeau. Link Dekenaat-amsterdam/mijn-vrede-geef-ik-u

Op You Tube: In het Enegels When someone says, "If you love me..." what comes next. The phrase is often provocative, sometimes manipulative, and Jesus uses it to speak to his followers about how to live when he leaves them. James Sledge dominee is Falls Church Presbyterian Church in Falls Church, Virginia USA. (5m41) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed voor de kinderen een lied van Kurt Bestot (voor de oorlogskinderen in Joegoslavië. Achtergrond informatie op: PrayeroftheChildren

Can you hear the prayer of the children
on bended knee, in the shadow of an unknown room?
Empty eyes with no more tears to cry
turning heavenward toward the light.
Crying Jesus, "Help me
to see the morning light of one more day,
but if I should die before I wake,
I pray my soul to take."
Can you feel the hearts of the children
aching for home, for something of their very own.
Reaching hands with nothing to hold onto
but hope for a better day, a better day.
Crying Jesus, "Help me
to feel the love again in my own land,
but if unknown roads lead away from home,
give me loving arms, away from harm."
(oooooo la la la la etc etc.)
Can you hear the voice of the children
softly pleading for silence in their shattered world?
Angry guns preach a gospel full of hate,
blood of the innocent on their hands.
Crying Jesus, "Help me
to feel the sun again upon my face?
For when darkness clears, I know you're near,
bringing peace again."
Dali čujete sve dječje molitve? (=)
Can you hear the prayer of the children?

Op You Tube: jongens koor 'Plead the fifth' van Wake Forest University zingt the prayer for the children op het voorjaarsconcert. (4m31) Link youtube


VOLGENDE WEEK
Donderdag 9 mei is het Hemelvaart (van de Heer) hiervoor is een apart leesrooster.

2 Koningen 2:1-15
Psalm 47
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53

Zondag 12 mei 2013, 7e zondag van Pasen
1 Samuel 12:19b-24
Psalm 31:1-9
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21
Gezang 235

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten