woensdag 4 december 2013

8 december 2013, 2e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
8 december 2013, is de 2e zondag van Advent. Advent(us) (Latijn) betekent komst, we tellen nl af naar de komst, geboorte van Jezus op Kerstavond. Er zijn 4 Adventszondagen en het aftellen worden in de kerk of thuis gesymboliseerd door de Adventskaarsen op zondag aan te steken. Elke zondag eentje meer. (Gelukkige) Kinderen hebben een Adventskalender (die meestal op 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje.

De 2e Zondag van de Advent wordt '
Populus Sion' (Latijn) genoemd naar het traditionele introïtus gebed: Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, herder van Israël, verhoor ons,
Gij die Jozef leidt gelijk een kudde

Op You Tube: in Programma Examen Koordirectie Seyong Oh m.m.v. Bachkoor BWV uit Middelburg, Nederland op 5Juni 2012 in de Nieuwe Kerk in Middelburg. John Post, Aleida Post, Marian v.d. Hooft-Bimmel, Hanneke van Eenennaam, Marjan Gabrielse, Petra Wagemaker, Jenny Heijstek, Elly Prinse, Henriette Klompe, Anneke Duvekot-Bimmel, Dineke Mersie, Kees den Hollander, Vincent Willems, Willem den Herder, Koos van Schijndel, Ko Arendse, Bram van Moolenbroek, Ger Kaland, Sonja den Hollander en Patrick Vaessen (4m57). Link: youtube


De Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! betet! wachtet" (BWV 70a). De cantate is uit 1716, maar in 1723 voegde Bach recitatieven toe (vandaar de afwijkende nummering 'a'). De oorsponkelijk versie is verloren gegaan. De tekst staat op: webdocs.cs.ualberta

Deze cantate hoort bij Lucas 21:25-33, de Rede over het eind der tijden. Dat lezen de kerken deze zondag niet, maar we lazen het op 2dec2012.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Wachet! betet! betet! wachet!” (BWV 70a) Cantate voor de 2e zondag van Advent. Uitvoering door de Gächinger Kantorei Stuttgart, het Bach-Collegium Stuttgart o.l.v. Helmuth Rilling. Arleen Augér: sopraan, Verena Gohl: alt, Lutz-Michael Harder: tenor, Siegmund Nimsgern: bas. Aria (alto): Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen en Aria (soprano): Laßt der Spötter Zunge. (18m13) Link youtube

Of kijk op 9dec12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Wachtet! betet! Betet! Wachtet. 1: koor en 2:recitatief van BWV 70a in de Harnoncourt-Leonhardt cycle. Bespreking van de cantate (inclusief de geschiedenis) op kloosterkerk

of kijk op dit blog op 4dec2011 naar John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41).

Concert tips
vrij6dec13 om 17uur, Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal, Den Haag. BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” uitgevoerd door Patrick Ayrton en het Bach Ensemble van het Koninklijk Conservatorium. Meer op Bach op Vrijdag

NB De cantate van vorige zondag BVW 36 is ook nog te horen op zo8dec13 in de Lutherse kerk in Groningen om 10uur Tymen Jan Bronda en het Luthers Bach Ensemble, meer op Luthers Bach Ensemble In de Catharinakerk in Eindhoven om 15.30 uur uitvoering door Ruud Huijbregts en het Collegium Musicum Catharina Meer op Muziek in de Cathrien. Op za14dec13 in de Der Aa-kerk in Groningen om 16uur. Tymen Jan Bronda en het Luthers Bach Ensemble, meer op Luthers Bach Ensemble.
Meer cantate uitvoeringen op de uitgebreide Bach site van Eduard van hengel Eduardvh kies links cantate-agenda


TEKST(EN)

Alternatief leesrooster
Op 5dec2010, 2e-Advent lazen we dezelfde teksten als voor deze zondag: Jesaja 11:1‐10, Psalm 72, Romeinen 15:4-13 en Matteüs 3:1-12. Het gezang is 465 van u zijn alle dingen, van U oh God en heer. 
 
Daarom verwijs ik deze keer naar die blogpagina en lees zelf het alternatief leesrooster: Rachab in Jozua 2. Dat kiest deze Advent voor Bijbelse vrouwen. Vorige week Tamar (uit Genesis 38:1-30), volgende week Ruth (4) en op de 4e Advent Batseba uit 2 Samuel 11. Met Kerst -uiteraard- Maria.

Op het alternatieve leesrooster voor deze Advent staat Rachab uit Jozua 2. Een opvallende keuze want Rachab was een hoer, prostituee die spionnen van Israël onderdak verschafte voor ze Jericho wilden veroveren en ze veilig liet ontsnappen. De had gehoord van de Heer en redde er haar familie mee. 


JOZUA
Het boek Jozua is het 6e boek uit het oude Testament. Het bevat de verhalen van Jozua de opvolger van Mozes door God benoemd. Jozua, eigenlijk Hosea (Numeri 13:16), was eerst Mozes dienaar, legerleider en rechterhand. In Deuteronomium 3:28 draagt God Mozes op Jozua voor te bereiden op het bevelvoering. In Deuteronomium 31:14 staat 'De HEER zei tegen Mozes: ‘Je leven loopt ten einde. Roep Jozua en kom samen naar de ontmoetingstent; dan zal ik hem als jouw opvolger aanstellen' en in Deuteronomium 31:23 ''Jozua, de zoon van Nun, werd aangesteld als zijn opvolger, en de HEER zei tegen hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult de Israëlieten naar het land brengen dat ik hun onder ede heb'.

Dat gaat niet zonder slag of stoot, het land moet veroverd worden en daarom stuurt Jozua eerst spionnen op pad. Niet zulke goede spionnen, want hun komst is al meteen bekend. We lezen wat er vooraf gaat aan de verovering van Jericho. Het is het bekende verhaal van de inname door psychologische oorlogsvoering Jozua 5:3 Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. 4 Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen, 5 en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’

Kennis tip: De naam Rachab komt in het Oude Testament alleen in Jozua (hoofdstuk 2 en 6) voor. Verondersteld wordt dat haar naam Ruim zijn of open betekent. In Bijbelvertalingen staat dat Rachab een hoer was, maar vanwege de overeenkomst met het Hebreeuws woord hiervoor wordt gebruikt, nemen oud-Christelijke en Rabbijnse bronnen aan dat ze een herberg dreef. Ook Flavius Josephus noemt haar een herbergierster.

Rachab weet r9 ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10 want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Daarom verbergt ze de spionnen voor haar eigen koning.

In het Nieuwe Testament wordt Rachab op drie plaatsen genoemd: in het (theologische en niet historische) geslachtsregister in Matteüs 1:5 als voorouder van Jezus Christus en moeder van Boaz.
In Paulus brief aan de (Joden) Hebreeën 11:31 'krijgt ze een plaats toebedeeld in de rij van geloofsgetuigen' (Wikipedia) r31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen.
De Brief van Jakobus 2:25 prijst Rachab: r25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Verhaaltraditie
Het huis van Rachab bevond zich in de muur van de stad (r15). De spionnen worden door haar verborgen op het dak onder bossen vlas en kunnen later ontsnappen. De verhaaltraditie wil dat de verspieders aan een rood koord worden neergelaten uit Rachab's woning op de muur, maar de kleur vermeldt de Schrift daar niet. Pas in r21 staat dat Rachab een rood koord uit haar raam hangt. Het rode koord was een geheim teken en hier betekende het dat Rachab en haar familie gespaard moeten worden bij de inname van de stad. Maar dan moeten ze wel binnen blijven. (r18-19) 
Kennis tip: de belangenbehartigingsorganisatie voor prostituees heet ook de De Rode Draad

In Jozua 6:25 lezen we dat rachab en haar familie de inname van Jericho overleven. Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.
Bronnen: Wikipedia aangevuld met Biblia.net en de Groot Nieuws Bijbel.

Kunst tip: 'Rachab en de verspieders' uit 1731 door Elias van Nijmegen (Nijmegen 1667 - Rotterdam 1755). Het komt uit de betimmering uit het pand Leuvehaven 103, van Josua van Belle II (1680-1738). Olieverf op linnen. Nu in het Museum Rotterdam Link: collectie.museumrotterdam

Jozua 2:1-24
Spionnen in Jericho
1 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 2 Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, 3 liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.’ 4 Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5 Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’ 6 Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort gesloten.

8 Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10 want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. 12 Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid 13 dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 14 De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen.’

15 Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. 16 ‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ 17 De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18 Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. 19 Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 20 En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt.’ 21 Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster.

22 De mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23 Toen kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24 Ze zeiden hem: ‘De HEER heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners zijn doodsbang voor ons.’
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV Jozua 2

Liever luisteren?
Koninginnen van de Nacht & Carrie (Amsterdams prostituees en hun voorvechtster de Rotterdams columniste) op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jozua is het 6e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Zutphen, locatie De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen. Tijd: 10uur, voorganger ds. P. Dekker. NB Deze dienst wordt om 12.00 uur uitgezonden via Radio Kerkplein. Leesrooster: Rachab in Jozua 2 De intocht in het beloofde land is op handen. Er is wel één groot obstakel: de stad Jericho. Twee verspieders gaan poolshoogte nemen. Ze nemen voor de nacht hun intrek bij Rachab, een hoer. Zij levert haar ‘onderduikers’ niet uit maar laat hen ontkomen via een rood koord dat zij uit haar raam in de stadsmuur laat zakken. Zo geeft zij concreet gestalte aan twee bijbelse kernbegrippen die hier ook worden genoemd: goedertierenheid en trouw. Rachab legt tegenover de mannen ook een soort geloofsgetuigenis af: zij weet dat God het volk Israël bevrijd heeft uit de slavernij en voor hen een weg gebaand heeft door de Rietzee. Die weg wil zij niet blokkeren, integendeel. Zo krijgt zij als niet-joodse samen met haar familie deel aan de heilsgeschiedenis van God en zijn volk Israël en vormt zij een schakel in de wordingsgeschiedenis van de Messias. Niet voor niets is zij later ook opgenomen in de lijst van geloofsgetuigen (Hebreeën 13). Link Protestantsegemeentezutphen/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Coen Wessel voor (Protestants) Heerenveen op 5dec04 over Jozua 2 en Mattheus 1. Haar huis is veilig, zoals de armen van een vrouw veilig kunnen zijn. De mannen kunnen even slapen in de veiligheid en de beslotenheid van haar woning. Haar woning is even een stuk beloofd land, even een vaste burcht. De mannen zijn daar veilig als een kind in de buik van zijn moeder. Maar vlak voordat de mannen inslapen worden ze door haar uit hun veilige plek gehaald. Want ze kunnen niet blijven in hun paradijsje, ze moeten de wereld in, ze moeten aan het werk. Zoals een kind aan een navelstreng de wereld in valt, zo zakken de mannen aan een rood koord langs de stadsmuur naar beneden. En het is dit rode koord, deze navelstreng, die Rachab en de mannen voortaan onherroepelijk verbindt met elkaar. Het is het teken dat zij en haar huis bij Israel horen. Met haar actie riskeert zij haar leven voor hen, zoals een moeder haar leven voor haar kind riskeert. En de mannen stellen zich borg met hun eigen leven. Met hun bloed zijn zij met elkaar verbonden. Rachab kan bij Mattheus een moeder worden, omdat zij zelf handelt als een moeder en met een onbreekbaar koord verbonden is geraakt met de toekomst van Israël. Link Coenwessel/Rachab

Op You Tube: Uit de Bible Series Stephanie Leonidas als Rahab (2m39) Link youtube Interview met haar met de scene uit de film als een bedreigde, maar gelovige Rahab op History/the-bible/rahab (3m) Gevolgd door de Joshua acteur etc.
Of The Greatest heroes of the Bible een TV film uit 1978 met Sondra Currie als duidelijk prosituerende Rachab. (59m) Link youtube
En voor kinderen een geanimeerde versie in het Engels (9m35). In deze versie vertelt Rachab dat ze verkocht is en daarom prostituee. Ze zoekt dezelfde bevrijding door God die Joden uit de slavernij in Egypte wegleidde. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer geen gebed maar de gebedsonderwerpen van Carina Saarloos. Zij is een zendeling die in Bamoko in Mali, werkt met prostituees: Rahab Ministries en in gevangenissen. Er is een inloop en opvangcentrum en de prostituees kunnen een (ander) vak leren in het trainingscentrum. Carina is uitgezonden als zendelinge in 1997 door CAMA Christengemeente Middelharnis. Carina heeft een wekelijks lijstje met onderwerpen.

Carina bid wekelijks meer dan ik in mijn hele leven vrees ik, 40 jaar heidenschap schud je niet even af, ik praat meer met/tegen God. Ik beschouw het lijstje van Carina als een Christelijke manier van Mindfulness, bewust leven in het hier en nu. Ik vind haar lijstje heel inspirerend, het geeft een fantastisch beeld van haar werk daar, maar ook hoe we zelf kunnen bidden voor grote en kleine dingen, ver weg en dichtbij.

Zondag: Carina’s persoonlijke relatie met de Here God.
 • Dagelijks bijbellezen
 • Gebedsleven
 • Vervuld met de Heilige Geest
 • Geestelijke groei
 • Overwinning over de boze en het eigen ik
Maandag: Gezondheid en gevoelsleven
 • Lichamelijke gezondheid
 • Veiligheid in het hectische verkeer van Bamako
 • Overwinning van eenzaamheid
 • Overwinning van ontmoediging
Dinsdag: Familie en vriendschaprelaties
 • Carina's moeder " Jo"  en familie in Nederland
 • Goede band met vrienden in Nederland
 • Hechte band met vrienden ook in Bamako
Woensdag: Bekwaamheid om te communiceren
 • Vinden van de juiste woorden in de juiste taal
 • De goede snaar kunnen raken bij mensen
 • Wijsheid en onderscheidingsvermogen wie te benaderen
 • Gevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest
Donderdag: Carina's taak
 • Getuige zijn in woord en daad
 • Dagelijks bewogen hart voor de verlorenen
 • Voorbereide harten en open deuren in de gevangenissen en bij de prostituees
 • Wijsheid bij de counseling en begeleiding van de gevangenen en prostituees
Vrijdag: Contact met collega's
 • Wijsheid bij leidinggeven aan het Rahab team
 • Geestelijke groei en eenheid voor de leiders
 • Eenheid voor het Bamako CMA team
 • Diepgang met Cama-zendelingen in Mali: Anco en Ewien van Bergeijk Hedi Vijge en Saskia de Poel
Zaterdag: Mali
 • Regering en plaatselijke overheid
 • Bereiken van de vele moslims
 • Vrede, een rustige, stabiele politieke situatie

Het project heeft maandelijks ongeveer 1500 euro nodig voor Carina en alle activiteiten. Een overzicht staat op Carina/sponsoring. Direct overmaken kan op (ING) NL89 INGB 0000 3094 00 of (ABN/AMRO) NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. CAMA-Zending in Maarn o.v.v. CarinaMali. Op de site van CAMA kan je ook direct via Ideal ondersteunen: Cama.nl/geef


VOLGENDE WEEK
15 december 2013, 3e van de Advent

Jesaja 35:1-10
Psalm 146
De Brief van Jakobus 5:7-10
Mattheus 11:2-11
Gezang 738

Het alternatief leesrooster heeft Ruth 4. Dat ga ik lezen. 

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten